top of page

Náš přístup k tvorbě prostředí se opírá o filosofii placemaking - způsob, jak do plánování měst a míst zahrnout širší kontext, kreativní a mezioborový přístup a spolupráci. Placemaking je demokratický plánovací proces, sociálně zodpovědný a ohleduplný k životnímu prostředí i reálným ekonomickým podmínkám města.

Vytváříme místa, ne design. Analyzujeme potenciály a rizika proměny prostředí ve vztahu k místním komunitám. Nasloucháme lidem, ptáme se na jejich potřeby, pozorujeme a čteme prostor. Odhalujeme spolu s aktéry a obyvateli skryté příběhy míst.

Konstruktivní dialog pomáhá překlenout bariéry mezi zájmovými skupinami a lidmi s odlišnými zkušenostmi a názory, s odlišnými znalostmi a očekáváními. Propojením aktérů vytváříme platformu pro diskuzi, aktivně zapojujeme veřejnost do rozvoje města. Společně s aktéry pak vytváříme sdílenou vizi, která je odrazovým můstkem pro další kroky směřující k úspěšné realizaci projektů.

Kvalita prostředí a spokojenost jeho uživatelů je naším hlavním mottem. V řadě případů je ale její dosažení velmi obtížné. Z toho důvodu se zaměřujeme na úplný začátek investic, na záměr, proces, analýzu a zadání. Tehdy je možné ovlivnit výslednou kvalitu snáze, než ve chvíli, kdy jsou aktéři rozhádaní nebo je spotřebováno velké množství finančních prostředků.

Produktem, který je opravdu k něčemu dobrý, není samotná strategie, koncepce či jiný dokument - těch má každá samospráva jistě dostatek. Odevzdaný dokument je spíše dokladem dosažené dohody, důvěry, jistoty a prvopočátkem reálných změn. 

Náš přístup doprovází vřelá komunikace a přátelská atmosféra. S tím souvisí i srozumitelnost a jednoduchost našich výstupů. Věříme, že jde o základní předpoklady dobrého plánování.

bottom of page