top of page

Nábřeží řeky Moravy

Urbanistický návrh na revitalizaci nábřeží řeky Moravy v Uherském hradišti, ocenění v soutěži

Rok 2018

Autor: Kateřina Frejlachová, Martin Špičák, Tadeáš Říha, Michal Říha

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-nabrezi-reky-moravy-uherske-hradiste

Řeka do města vnáší dynamiku a přirozenost. Břehy řeky ve městě jsou místem, kde se oba elementy střetávají a prolínají. Vzniká napětí. Toto napětí je nejvíce patrné v oblasti navazující na historické centrum, kde je na rozdíl od klidných rezidenčních lokalit silně přítomný vliv města. Role řeky ve městě a města u řeky je tu dnes ovšem oslabena působením různých bariér. Hradiště nikdy nebylo plně provázené s řekou. Původně bývalo opevněným ostrovem s jasnou hranicí mezi urbánní strukturou a krajinou. Po zbourání hradeb se, jako jiná města,  postupně rozšířilo i směrem k řece. Na místě opevnění vyrostly významné budovy, přímo u řeky se usídlily provozy vázané na vodu. Struktura města směrem k řece však nebyla nikdy dokončena.

 

Vytvořením čitelné struktury bloků vymezujeme síť veřejných prostranství, která město fyzicky propojí s prostorem řeky mnoha prostupy. Dostavby “děravého” území zároveň naplní lokalitu novou energií, doplní chybějící vybavení a služby a vytvoří přirozenou sociální kontrolu. Zúžením průjezdného profilu Velehradské ulice, doplněním přechodů pro chodce, stromořadí, cyklopruhů a podélného parkování vytváříme reprezentativní městskou třídu integrovanou do prostředí. Klíčem k proměně třídy z “jizvy” na pomyslný zip spojující centrum s pásem zástavby podél řeky je kromě zklidnění také dodefinování prostoru, který ji obklopuje. 

 

Říční krajina se v návrhu proměňuje z přírodního živlu v krajinu městskou postupně s tím, jak se přibližuje městu a vstupuje do něj. Přímo v návaznosti na vodní hladinu figuruje přírodě blízký charakter břehu bermy s nivní vegetací. Krajina se hlouběji do města propisuje klasickými uličními stromořadím, skupinami stromů v mlatovém poli a soliterními stromy a napojuje se na celoměstský systém zelené infrastruktury. Redefinovaná hrana zástavby podél řeky vymezuje prostor pro nábřeží. Kostrou nábřeží je zpevněná cesta, šev na rozhraní řeky a města, propojující pestrou mozaiku míst a rekreačních zastavení. Jde o jednotící prvek vyjádřený materiálem - světlým betonem s viditelnou strukturou kameniva na povrchu. Ostré fazety, přiznané hrany. Jednotlivá místa reflektují stávající využití i genius loci. 

bottom of page