top of page

Vnitroblok Vybíralova (IPR Praha)

Pilotní projekt revitalizace pražských sídlišt 

Rok 2015 až současnost

Ing. arch. Kateřina Frejlachová, Ing. arch. Martin Špičák, Milan Brlík, MSc., Mgr. David Hájek, doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., Rozálie Kašparová, Kryštof Kratochvíl, The Anh Nguyen, Magdalena Přečková, Ivo Urbánek, Ing. Karel Hák

Externí spolupráce: Městská část Praha 14; Praha 14 kulturní; Anthropictures, z.s. (komunitní monitoring); All4trees, s.r.o. (dendrologický průzkum); JV PROJEKT VH, s.r.o. (koncepce hospodaření s dešťovou vodou); Ing. Květoslav Syrový (konzultace dopravní koncepce); Ing. Iva Hejzlarová (krajinářská koncepce); Mgr. Pavel Černý (dotazníkové šetření); Mgr. Jana Pavlová (analýza urbanisticko-architektonického vývoje); Luděk Sýkora a Alena Procházková, Univerzita Karlova v Praze (analýza předpokladů občanské společnosti); neoVISUAL (vizualizace návrhu); Jan Malý (fotografie)

Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy se v roce 2015 rozhodla věnovat  pražským sídlištím jako urbanistické typologii se specifickými vlastnostmi. Vnitroblok Vybíralova na Černém Mostě byl vybrán pro pilotní projekt jakožto ucelený výstavbový celek vykazující typické znaky sídliště s potenciálem již částečně aktivizované místní komunity a etablujícího se lokálního kulturního centra Plechárna. Cílem projektu bylo na základě praktických zkušeností odpovědět na to, s jakými reálnými problémy se sídliště potýká, jaká mají být veřejná prostranství na sídlišti a co mohou nabízet svým obyvatelům. 

Výstupem pilotního projektu je Plán revitalizace, který je výsledkem rozsáhlého plánovacího procesu, do nějž byli zapojeni místní obyvatelé, zástupci městské části a další lokální aktéři. Participativní plánování na Vybíralce bylo zahájeno oslavami 25. výročí sídliště. Ve spolupráci s městskou částí a Plechárnou se uskutečnilo několik kulturních akcí, které přispěly k utužení jádra místní komunity a všeobecné proměně vnímání místa. Plán sestává z celkové koncepce řešeného území, ze které vyplývá soubor dílčích opatření jako podklad pro navazující projekty – např. rekonstrukce uliční sítě, vytvoření jednotného Design Manuálu pro oblast Vybíralky, revitalizace předprostoru základní školy nebo zřízení pozice kustoda pro volnočasová hřiště v areálu školy.

Návrh obsažený v plánu revitalizace pracuje s ideou naplnit potenciál „bydlení v zeleni“, celkově tak zlepšit image bydlení na sídlišti a umožnit dlouhodobý, postupný, ale koordinovaný rozvoj. Snaží se o zvýšení čitelnosti a optimalizaci údržby prostoru akcentováním různých charakterů prostředí sídliště, rozšířením možnosti trávení času venku o zázemí pro různé skupiny obyvatel a nastavením standardu z hlediska materiality a vybavení; mj. aplikuje principy udržitelného hospodaření s dešťovou vodou. Projekt Vybíralka je modelovým příkladem přístupu k plánování a revitalizaci pražských sídlišť obecně. Nejdůležitější poznatky a zkušenosti jsou dále využívány v dalších projektech města.

bottom of page